Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставки

 

NO-TILL ТЕХНОЛОГІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 Сьогодні аграрні технології такі ж важливі, як і інформаційні – вони визначають якість життя людства, тому технологія ресурсозберігаючого землеробства NO-TILL перспективна і корисна як для аграріїв, так і для природи. Її переваги – не має механічного впливу на грунт чи такий вплив мінімальний, рослинні рештки не прибираються з полів, що слугує основою для наступних поколінь рослин, усувається ерозія ґрунту, відновлюється природній водний обмін, зупиняється деградація поверхневого родючого прошарку ґрунту. Її недоліки – більш пізній висів ярих культур, підвищення норм висіву на 15-20%, ускладнення контролю за засміченістю посівів, складність боротьбі з гризунами, висока ціна сівалок прямого сіву, висока кваліфікація агрономічного і технічного персоналу та ін. Представлені видання з фондів ННСГБ НААН можуть бути корисними як вченим, так і практикам.

 

Система землеробства No-till: рекомендаційний список літератури на допомогу учбовому процесу / Укл. А. О. Кадуріна // Мін-во аграр. політики та продовольства України; Луганський НАУ. – Луганськ, 2011. – 25 с. Шифр 45405-В

 

 

Танчик С. П. No-till і не тільки. Сучасні системи землеробства / С. П. Танчик. – К.: Юнівест Медіа, 2009. – 160 с. Шифр: 531305

У даній роботі висвітлена сутність систем землеробства та їх історичний розвиток, теоретичні і практичні основи систем землеробства, їхні основні складові, зокрема, організація земельної території, системи сівозмін, механічного обробітку ґрунту, удобрення, захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, шкідників і хвороб, насінництва тощо. Дана класифікація систем землеробства, їхні завдання та характеристика за сучасних умов.

 

 

Косолап М. П. Система землеробства No-till / М. П. Косолап, О. Л. Кротінов. – К.: «Логос», 2011. – 352 с. Шифр: 535086

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформаційно довідковий матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування найбільш поширених польових культур. Автори опрацювали та узагальнили матеріали власних наукових досліджень і результати зарубіжного і вітчизняного практичного досвіду запровадження системи землеробства No-till.

 

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України в умовах євроінтеграції          (з фондів ННСГБ НААН)

В умовах євроінтеграції між вітчизняними й іноземними виробниками загострюється конкурентна боротьба на внутрішньому і зовнішньому ринках сільськогосподарської продукції та продукції харчування, що надзвичайно підвищує ступінь актуальності дослідження різних аспектів конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України. Вирішенню цього питання сприятимуть представлені вашій увазі видання з фондів ННСГБ НААН.

 

Фінансово-економічні аспекти євроїнтеграції України: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – 364 с. – (Економіка; вип. 169) Шифр: 536537

У збірнику представлено результати наукових досліджень, що проводяться в рамках науково-дослідної роботи кафедри «Облік і аудит» ДонДУУ. Викладено теоретичні і практичні аспекти облікових, аналітичних та контрольних функцій управління економічними процесами підприємств, організацій, регіонів і держав та суміжні питання.

 

 

 Черевко Г. В. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: монографія / Г. В. Черевко, П. С. Березівський, Д. Г. Черевко. – Львів: Український бестселер, 2011. – 168 с. Шифр: 536529

У монографії зосереджено увагу на процесах формування конкурентного середовища та рівня конкурентоспроможності молокопереробних підприємств Львівської області з урахуванням шляхів підвищення останньої для задоволення потреб населення у високобілковій та доступній і екологічно безпечній харчовій молочній продукції в умовах членства України у СОТ.

 

 

Легеза Д. Г. Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств: монографія / Д. Г. Легеза. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. – 396 с. Шифр: 535582

У монографії висвітлено теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Розраховано модель органічного виробництва в Україні. В умовах євроїнтеграції та вступу України до СОТ обгрунтовано важливість питання забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на Європейському ринку та захисту вітчизняного товаровиробника.

 

ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

 Для України проблеми подолання дефіциту енергоносіїв, а також необхідного та своєчасного енергозабезпечення, набули особливого значення, тому їх розв’язання потребує пошуку альтернативних шляхів енергозабезпечення. Саме використання енергетичних рослин слід вважати стратегічним напрямом вирішення поливно-енергетичних проблем. Представлені видання з фондів ННСГБ НААН можуть слугувати теоретичним підґрунтям у вирішенні цієї проблеми.

 

 Фучило Я. Д. Біологічні, екологічні та технологічні аспекти плантаційного вирощування тополі в умовах Київського Полісся / Я. Д. Фучило, В. М. Літвін, М. В. Сбитна. – К.: Логос, 2012. – 214 с. Шифр: 539090

У монографії наведено результати досліджень низки перспективних клонів тополь (Populus L.) з огляду на доцільність їх культивування в умовах Київського Полісся. Значну увагу приділено вивченню морфологічних, екологічних та фенологічних властивостей досліджуваних клонів тополі та інтродукції перспективних її видів і форм.

 

 

Рапс и сурепица: выращивание, уборка , хранение и использование / Ред. Д. Шпаар. – К.: Зерно, 2012. – 368 с. Шифр: 539695

У книзі йдеться про вирощування озимого та ярого ріпаку та суріпиці. Розглядаються такі теми, як біологія рослин, вимоги до агроекологічних умов, місце у сівозміні, особливості збирання урожаю, питання економічної оцінки рентабельності вирощування та господарського значення цих культур. Наведено економічний аналіз доцільності вирощування ріпаку для виробництва біодизелю.

 

 

Методичні рекомендації з технології вирощування енегетичних кормових буряків / Відп. ред. М. В. Роїк // НААН України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Вінниця, 2014. – 30 с. Шифр 45646-В

У методичних рекомендаціях викладено вимоги до площ, на яких планується вирощувати енегетичні цукрові буряки, до строків та показників якості основного, ранньовесняного та передпосівного обробітку грунту, до агротехнічних заходів з догляду за посівами та збирання кормових буряків. Також наведено методику розрахунку виходу біопалива та енергії з корнеплодів та гички кормових буряків.

 

 

Фучило Я. Д. Верби України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна. – К.: Логос, 2009. – 200 с. Шифр: 533050

 У монографії описано видовий склад, поширення, біоекологічні особливості та можливості господарського використання автохтонних видів роду верби (Salix L.). Розглянуто значення використання верб на даний час, коли назріла необхідність інтенсивного розвитку виробництва відновлюваних джерел енергії, зокрема – біомаси. Одним з ефективних напрямків отримання останньої є вирощування на спеціальних енергетичних плантаціях швидкорослих деревних порід, закрема – верб.

 

 

 
сайт создан компанией web студия