Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

150 років з часу виходу часопису «Сборник Херсонского земства»
(1868-1906 рр.)

Перші земські установи на території України розпочали свою діяльність від-повідно до «Положення про губернські та повітові земські установи» (1864 р.). Першими відкрилися земства в Херсонській губернії у квітні 1865 р., у вересні 1865 р. – в Полтавській та Чернігівській, у жовтні 1865 р. – у Харківській, у вересні 1866 р. – в Катеринославській і в жовтні 1866 р. – в Таврійській губерніях. У 1911 р. дію Положення про земські інституції було поширено на територію Волинської, Київської та Подільської губерній.

У листопаді 1867 р. Херсонське земство заснувало перший власний періоди-чний часопис на території тогочасної України, а його «хрещеним батьком» став О. Ерделі (1826-1898 рр.) — відомий державний діяч, голова Херсонсь-кої губернської земської управи (1867-1874 рр.), майбутній губернатор (1874-1890 рр.). Перший номер журналу під назвою «Сборник Херсонского земства» вийшов друком у січні 1868 р. в Херсоні у приватній друкарні. Ро-зроблена губернською управою програма видання складалася з чотирьох розділів: «1) постанови і розпорядження уряду, що стосувались земської справи, 2) звіти й повідомлення про діяльність земських установ Херсонської губернії, вибрані з постанов та журналів губернських і повітових земських зібрань й управ, 3) короткі відомості про хід земської справи в інших губер-ніях, переважно з питань, які мають місцеве значення для Херсонської губер-нії, 4) довідкові ціни, оголошення управ тощо». У подальшому розвитку цього періодичного видання можна виділити два основні етапи: перший — з 1868 по 1885 рр. і другий — з 1886 по 1906 рр.

До 1885 р. обов’язки редактора «Сборника» були офіційно покладені на го-лову губернської управи (спочатку О. Ерделі, а згодом — П. Фатуровського й І. Бєлоусовича). Пізніше редактор «Сборника Херсонского земства», голо-ва губернської управи Ф. Нікітін фактично передав свої обов’язки її ново-призначеному секретарю О. Русову (1847-1915 рр.) — відомому українсь-кому статистику, етнографу і громадсько-політичному діячу. Саме йому на-лежала провідна роль у розробці й реалізації реформи цього періодичного видання.

Програма «Сборника», затверджена міністром внутрішніх справ 23 січня 1886 р., складалася з п’яти розділів: 1) постанови та розпорядження уряду із земської справи, 2) звіти й повідомлення про діяльність відповідних установ Херсонської губернії; витяги з журнальних постанов й інших актів губернсь-ких та повітових земських зібрань і управ, 3) різні відомості й праці, що сто-суються історії, етнографії, кліматології, економічної та медичної статистики; звіти із ветеринарних, гігієнічних і санітарних питань; описи повітів Херсон-щини, 4) хроніка: діяльність відповідних інституцій інших губерній, 5) відо-мості про ціни й оголошення управ Херсонщини.

У часописі друкували свої статті: Г. Скадовський, О. Скачевський, О. Русов, П. Рябков, Т. Осадчий, Л. Падалка, П. Фірсов, В. Арнольд, В. Василенко, М. Віташевський, Ф. Трезвінський, М. Уваров, Й. Аптекман, М. Гошкевич. Вивченню флори і фауни, гідрологічних та кліматичних умов півдня України присвячені роботи О. Браунера, О. Клоссовського та Й. Пачоського. Про археологічну карту Херсонської губернії зробив повідомлення український історик В. Ястребов. Питанням етнографічного вивчення Херсонщини при-діляли увагу працівники губернської управи Г. Сорокін та Т. Осадчий. Не обходила редакція увагою й знакові події в житті краю. Так, сторічному юві-лею взяття фортеці Очаків було присвячено статтю О. Браунера (1889, № 1), заснуванню Херсонської губернської ученої архівної комісії — Є. Борисова (1898, № 1), 25-річчю діяльності Херсонського земського сільськогосподар-ського училища — статтю Л. Падалки (1899, №№ 7, 12). Окреме місце серед розвідок відводилося нарисам про минуле різних галузей сільського госпо-дарства, зокрема «Исторический очерк развития Херсонской земской сельскохозяйственной статистики» (1890, №10) та губернського агронома О. Зінов’єва «Исторический очерк организации агрономической помощи на-селению Херсонской губернии» (1900, № 12; 1901, №№ 2–3). Впродовж 1897–1900 рр. обов’язки завідувача редакційними справами й коректора ви-конував відомий журналіст та публіцист Є. Борисов, а після його раптової смерті — багаторічний секретар губернської управи, етнограф-фольклорист і громадський діяч А. Грабенко. Під їх керівництвом удалося розширити ко-ло читацької аудиторії часопису, налагодивши систему його безкоштовної розсилки різним державним, земським та міським установам, навчальним за-кладам і дослідним інституціям, бібліотекам, а також взаємообміну виданням з іншими земствами, науковими товариствами, редакціями газет та журналів. Часопис поширювався не тільки на території Російської імперії, але й за її межами – у США, Німеччині, Болгарії.

«Сборник Херсонского земства» став першим таким часописом на території не лише України, а й усієї Російської імперії, у багатьох відношеннях зраз-ком для наслідування іншими установами. Впродовж свого тривалого існу-вання журнал залишався головним виразником поглядів органів земського самоврядування на Херсонщині, а вміщені на його сторінках публікації сприяли розробці стратегії останніх в облаштуванні культурно-господарського життя краю.

У «Фонді видань, випущених у XIX ст. з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН» зберігається «Сборник Херсонского земства» з 1893 по 1904 роки. З матеріалами виставки можна ознайомитись у читальному залі № 2 ННСГБ НААН.

 

 

 

 

 

сайт создан компанией web студия