Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події

 

Народився 29 червня 1977 р. у с. Антонівка Томашпільського району Вінницької області.

У 1996–2000 рр. навчався у Вінницькому державному аграрному університеті, по закінченню якого отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій» з присвоєнням кваліфакації економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

У 2000–2001 рр. працював на посаді економіста з підготовки до Всеукраїнського перрепису населення відділу статистики Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві.

 Постійно (за виключенням короткого проміжку часу – у 2000–2001 рр. і 2014–2016 рр.) працює в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», де закінчив аспірантуру (2004), зокрема: 2001–2002 рр. – економіст другої категорії відділу підприємництва; 2002–2004 рр. – аспірант денної форми навчання Інституту аграрної економіки; 2004–2005 рр. – науковий співробітник відділу підприємництва; 2005–2006 рр. – старший науковий співробітник відділу підприємництва ННЦ «Інститут аграрної економіки»; 2006–2009 рр. – завідувач відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку; 2009–2012 рр. – завідувач відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень; 2012–2014 рр. – учений секретар ННЦ «Інститут аграрної економіки»; 2014–2016 рр. – працював у Вінницькому національному аграрному університеті, на посадах виконувача обов’язків, декана економічного факультету, професора кафедри; з 2016–2017 рр. – заступник директора ННЦ «ІАЕ» з науково-організаційної та інноваційної роботи; з 2017 р. до теперішнього часу – учений секретар ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Кандидатську дисертацію захистив у 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Докторську (2010) у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2008 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), а у 2015 р. – вчене звання професора, за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Обраний у 2020 р. членом-кореспондентом НААН Відділення аграрної економіки і продовольства (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).

Основними напрямками наукових досліджень є розкриття проблем розвитку підприємницької діяльності на селі та функціонування аграрного ринку, інституціонального забезпечення розвитку аграрного сектору економіки, аграрного ринку й підприємницької та інноваційної діяльності в аграрній сфері. Автор одного з перших фундаментальних наукових досліджень з питань удосконалення інституцій розвитку та регулювання аграрного ринку, методологічних засад інституціонального забезпечення підвищення ефективності аграрної політики, формування середовища підприємницької діяльності на селі, співрозробник науково-практичних та методичних рекомендацій і посібників з проблем економіки аграрних підприємств.

З 2006 р. і по даний час член спеціалізованої вченої ради (2006–2014, 2020 р. – вчений секретар ради) Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 2010 р. й по даний час – член спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Підготував близько 270 опублікованих наукових праць: одноосібні монографії, розділи в колективних монографіях; підручники, навчальні посібники; статті у закордонних (міжнародних) виданнях, а також у виданнях, індексованих науко-метричними базами Scopus і Web of Science; статті у вітчизняних наукових фахових виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних; інші публікації. Наукова школа налічує 7 підготовлених кандидатів наук.

Нагороджений: Трудової відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України (2009); Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України (2018.

Є членом редакційної колегії: «Міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК», наукового видання «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт создан компаниейй web студия