Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методична діяльність

Науково-методична діяльність
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

“Коли суспільство впливає на особистість, а не навпаки, починається його деградація”
 Альберт Швейцер

Понад 70 останніх років Національна (Указ Президента України №700/2012 від 14.12.2012 року) наукова сільсько- господарська бібліотека Національної академії аграрних наук (ННСГБ НААН) виконує функції Головного науково-методичного та координаційного центру в єдиній системі бібліотек агропромислового комплексу України. Саме тому науково-методична робота – один з головних і традиційних напрямів її діяльності.

Сьогодні, коли сільськогосподарські бібліотеки України переживають складний період нестабільності, виникає багато проблем щодо удосконалення змісту науково-методичної діяльності, йде активний пошук шляхів її формування.

У сучасних ринкових умовах змінюється зміст і характер науково-методичної діяльності ННСГБ НААН. Перш за все, необхідно удосконалювати організацію системи  науково-методичної діяльності сільськогосподарських бібліотек мережі, подолати відомче розмежування в їх роботі. Саме тому, з метою удосконалення науково-методичної роботи та об`єднання інформаційно-бібліотечних ресурсів в аграрній галузі, координації, співпраці бібліотек в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні науковців, спеціалістів, у кожному регіоні та області України створені об`єднання сільськогосподарських бібліотек. Фактично в областях України впроваджена нова організаційна форма співробітництва сільськогосподарських бібліотек.

Ці об’єднання мають суттєве значення, оскільки вони стануть важливою ланкою в галузевій системі методичного керівництва. Ця нова організаційна форма координації має забезпечити повноцінне бібліотечно-інформаційне обслуговування на рівні сучасних вимог, що сприятиме процесу об`єднання інформаційних ресурсів, створить сприятливу базу для впровадження нових інформаційних технологій, приведе до створення повноцінної системи інформаційно-бібліографічного забезпечення аграрної науки, освіти, виробництва.

Головна роль в організації та функціонуванні об`єднань належить ННСГБ НААН – організаційно-методичному, координаційному центру мережі аграрних бібліотек України. ННСГБ НААН забезпечує організацію діяльності з головними бібліотеками об`єднань згідно із зведеними координаційними планами роботи з усіх напрямів їхньої діяльності, здійснює комплекс науково-методичних заходів, спрямованих на співпрацю як з Головними бібліотеками об`єднань, так і окремими бібліотеками мережі: організує та проводить науково-практичні конференції, семінари, готує інструктивно-регламентуючі, методичні посібники, рекомендації, проекти законодавчих актів, спрямованих на подальший розвиток мережі сільськогосподарських бібліотек.

Нині в Україні діє 90 наукових сільськогосподарських бібліотек аграрних науково-дослідних установ системи НААН.  Кожна група бібліотек виконує свою специфічну функцію і відповідно до своїх завдань будує свою діяльність. Тому на сучасному етапі головне завдання науково-методичного відділу ННСГБ НААН – це оновлення змісту методичної діяльності, диференційований підхід у роботі, з урахуванням типів і видів бібліотек.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.) підтвердив, що  науково-методична діяльність є основним напрямом діяльності кожної бібліотеки. Змінилися і погляди на функції бібліотек, характер бібліотечної роботи, має місце нове осмислення й оновлення науково-методичної роботи, тому науково-дослідний напрям роботи став провідним у науково-методичній діяльності бібліотеки.

У ННСГБ НААН запроваджена принципово нова функція науково-методичної служби, яка побудована за такими напрямами:

  • організація та підготовка стратегії розвитку сільськогосподарських бібліотек України; передбачає участь Бібліотеки у розробці програм, концепцій, регламентуючих документів розвитку та інформатизації наукових сільськогосподарських бібліотек України;
  • проведення і координація наукових та експериментальних досліджень; передбачає, що функціонування науково-методичної діяльності базується на результатах наукових та експериментальних досліджень;
  • організаційно-управлінська діяльність (менеджмент);
  • науково-аналітичний – передбачає збір і узагальнення фахової інформації бібліотек мережі (щорічні звіти і плани) та підготовку на її основі оглядових матеріалів, рекомендацій, які вміщуються у "Бюлетень ННСГБ НААН";
  • організаційно-методичний – забезпечує допомогу в підготовці інструктивно-регламентуючої, методичної документації для функціональних відділів ННСГБ і бібліотек мережі, а також видань науково-допоміжного та рекомендаційного характеру;
  • інноваційний – забезпечує впровадження у діяльність бібліотек мережі здобутків бібліотечної галузі, розширення процесу інформатизації бібліотек;
  • інформаційно-педагогічний – сприяє формуванню інтегрованого професійного світогляду, розширення, міжнародної співпраці бібліотек, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників мережі.

В основі такого підходу лежить спільний наказ № 178/45 від 1 липня 2002 року Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук “Про Центральну наукову сільськогосподарську бібліотеку” та Постанова Кабінету Міністрів України № 1697 від 29 жовтня 2003 року “Про створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН”.

В сучасних умовах науково-методична робота у ННСГБ здійснюється на основі єдиних принципів: науковості, активності, порад, оперативності та диференційованому підході. Останні роки характерні для ННСГБ НААН перебудовою науково-методичної роботи в нових економічних умовах.

Однією з ефективних форм методичного впливу є підготовка та видання репертуару науково-методичних документів. Прикладом такого є випуск “Бюлетеня ННСГБ НААН”. З метою удосконалення діяльності наукових сільськогосподарських бібліотек мережі в нових умовах, підвищення їхньої ролі в розвитку аграрної науки, освіти, виробництва та розвитку бібліотечної справи у ННСГБ НААН розроблено ряд методичних рекомендацій.

Відповідно до наукової теми «Розробити і створити віртуальну сільськогосподарську бібліотеку: електронну мережу бібліотек НААН, інтегровану в мережі академічних та інших бібліотек України» опрацьовано концепцію створення національної галузевої електронної мережі бібліотеки України, підготовлено сайт бібліотеки ННСГБ НААН та базу даних наукових сільськогосподарських бібліотек мережі. Згідно з цією темою підготовлено ряд методичних матеріалів. Завершено розробку і пройдено попереднє обговорення в бібліотеці концепції порталу “Національна академія аграрних наук”.

Тільки з 2000 по 2014 роки в ННСГБ НААН на допомогу сільськогосподарським бібліотекам мережі науково-методичним відділом підготовлено понад 80 методичних та інструктивно-регламентуючих матеріалів, посібників з різних напрямів діяльності бібліотек. Зокрема це: «Положення про об`єднання сільськогосподарських бібліотек АР Крим та областей України», «День спеціаліста», «День науки», «Методичні поради щодо складання плану та річного звіту»,«Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні видання) в бібліотечних фондах: книгознавче анотування і систематизація (методичні рекомендації на допомогу складанню)», «Облік результатів довідково-бібліографічного обслуговування в наукових бібліотеках аграрних ВНЗ I-IV р.а.: методичні поради», «Планування роботи бібліотеки: методичні поради працівникам бібліотек аграрних вузів I-II р.а.» та ін. Крім того, на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України було розроблено Правила усталеної практики 73.2-37-111:2011 "Одномовний сільськогосподарський тезаурус. Створення та використання", СОУ 72.2-37-934:2013 "Основні вимоги до функціонування сільськогосподарських бібліотек" та видано ряд підручників та посібників, а саме: Вергунов В.А., Дерлеменко В.В. "Організація роботи та умов функціонування сільськогосподарських бібліотек України: інструктивно-методичний посібник"; Вергунов В.А., Дерлеменко В.В., Шемаєва Г.В. "Трансфер інновацій і його організація у бібліотеках України"; Вергунов В.А., Дерлеменко В.В. "Інформаційне забезпечення агропромислового комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції: науково-методичні рекомендації".

Ці методичні матеріали відіграють позитивну роль у поліпшенні організації роботи бібліотек науково-дослідних установ, навчальних закладів, впровадженні в їх діяльність нових теоретичних ідей, нововведень, що позитивно вплине на високий рейтинг бібліотечних установ. Використання та впровадження інструктивно-регламентуючих документів дасть змогу науковим сільськогосподарським бібліотекам створити комплексну систему організаційних, технологічних заходів і впровадити єдині методологічні засади діяльності.

Великого значення надаємо науково-аналітичній діяльності, яка стає одним із провідних напрямів методичної роботи ННСГБ НААН. Науково-аналітична діяльність – це своєрідне дослідження змісту, форм, методів роботи і статистичних показників їхньої роботи, оскільки прикладні дослідження дозволяють аналізувати зміст роботи кожної бібліотеки, прогнозувати її діяльність і таким чином активно впливати на удосконалення роботи і розвиток бібліотек. За результатами цієї діяльності є можливість визначити рейтинг бібліотеки та ефективність її роботи. Результатами даних досліджень є щорічні випуски «Огляди діяльності наукових сільськогосподарських бібліотек мережі Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук». Протягом останніх п’яти років “Огляди” виходять спеціальними випусками “Бюлетеня Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН”.

Аналіз кадрового складу працівників 90-та наукових сільськогосподарських бібліотек України свідчить про його незадовільний стан, що негативно впливає на якість інформаційно-бібліотечного обслуговування фахівців аграрної галузі. Сьогодні, коли активувалися творчі ресурси аграрних наукових установ, відбулися позитивні зміни в освіті, постала потреба в бібліотечних спеціалістах нового типу, професійні якості яких відповідали б сучасним вимогам.

В основі забезпечення аграрних бібліотек професійними кадрами лежить система безперервної інформаційно-бібліотечної освіти як цілеспрямованого процесу підготовки і підвищення кваліфікації працівників бібліотек, яка передбачає оновлення, розширення знань, ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями, перекваліфікацію та набуття додаткової бібліотечної спеціальності до тієї, що вже існує, бо є характерною ознакою останнього десятиріччя серед новоприйнятих працівників до установ мережі, взагалі пройти ази майбутньої копіткої бібліотечної роботи.

Виходячи з цього, у ННСГБ НААН завдяки підтримці НААН та МАП України впроваджені різні форми безперервної освіти: аспірантура, докторантура, науково-теоретичні конференції, семінари, постійно діючі курси підвищення кваліфікації.

Особливо бажано було б відзначити постійно діючі курси, які ННСГБ НААН щорічно починаючи з 2002 року і систематично проводить з Інститутом післядипломної освіти НУБіП (м. Київ). Розроблено програму занять, яка містить практичне, інноваційне призначення – допомогти працівникам бібліотек в опануванні сучасних інформаційних технологій, інноваційних форм і методів у організації роботи бібліотеки. Виконання перспективного графіка проведення занять дає можливість підвищити фахову освіту всім співробітникам бібліотек мережі.

Впровадження курсів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників наукових сільськогосподарських бібліотек – це перші кроки до створення повноцінної системи безперервного підвищення фахової освіти. До речі, за час існування курсів підготовку на них пройшли більше 500 працівників бібліотек підпорядкованої мережі, а також з інших міністерств і відомств країни.

Впроваджуючи інновації у науково-методичну діяльність, ННСГБ зберегла традиції з організації і проведення науково-теоретичних конференцій, нарад, семінарів. За останні роки досягнуто значних успіхів у міжнародному співробітництві: із зарубіжними бібліотеками проведено ряд міжнародних семінарів та зустрічей – у 1992 році міжнародний семінар «Інформаційні послуги – сільському господарству» за участю КАБІ Інтернейшн (Англія) та Агроінформ (Угорщина), працівники бібліотеки брали участь у роботі “круглого столу” сільськогосподарських бібліотек США та Центральної і Східної Європи в 1993 році у Варшаві, у 1995 році в Празі, а також семінари-практикуми по застосуванню інформаційної системи Інтернет у бібліотеках, який відбувся у місті Нітра (Словаччина) у 1995 році. У квітні 1995 року в м. Києві ННСГБ спільно з бібліотекою університету штату Айова (США) провела міжнародний семінар. Проводяться презентації нових видань бібліографічних покажчиків, за участю вчених, представників Посольств Франції, Німеччини, Ізраілю, Російської Федерації та інші.

Для Головних бібліотек територіальних об`єднань з 2004 року ННСГБ проводить щорічно спеціальні наради-семінари «Організація, координація діяльності головних бібліотек територіальних об`єднань сільськогосподарських бібліотек України з інформаційно-бібліотечного обслуговування науковців та фахівців агропромислового комплексу», заслуховує звіти про їх роботу, зокрема, про діяльність бібліотек-учасниць обласних територіальних об'єднань.

Стабілізація роботи ННСГБ НААН з питань науково-методичної координації за останні роки, що пов’язана з використанням набутого історичного досвіду на цьому полі діяльності й постійного пошуку нового, багато в чому відбулося завдяки творчій роботі співробітників відділу.

Поряд із досягненнями, у науково-методичній діяльності ННСГБ є ряд проблем. Сучасні вимоги до наукових аграрних бібліотек потребують фахівців нового типу, бібліотекарів-науковців, менеджерів, програмістів, а тому назріла необхідність в підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників, удосконаленні законодавчо-нормативної бази щодо інформаційно-бібліотечної та бібліографічної діяльності.

Дедалі більшого значення набуває науково-дослідна функція у науково-методичній діяльності, яка полягає в підвищенні ролі науково-прикладних досліджень у розвитку бібліотечної справи.
Саме тому результатом досліджень має стати розробка моделі аграрної бібліотеки в умовах інформатизації. Підсумки науково-дослідної роботи ННСГБ мають бути підґрунтям для опрацювання нових методик, удосконалення технології бібліотечно-бібліографічних процесів, що необхідно для кардинального оновлення діяльності бібліотеки як наукової інформаційно-аналітичної та культурно-просвітницької установи.

Структура мережі

Мережа наукових сільськогосподарських бібліотек налічує 220 книгозбірень. Серед них наукові бібліотеки 90 науково-дослідних установ мережі НААН та 129 вищих навчальних закладів І-IV р.а. Міністерства освіти і науки України (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки» бібліотеки ВНЗ І-IV р.а. було передано із сфери управління Мінагрополітики та продовольства України у підпорядкування Міністерства освіти і науки).

Перелік сільськогосподарських бібліотек науково-дослідних інститутів та дослідних станцій
Національної академії аграрних наук України

Список сільськогосподарських бібліотек мережі Національної академії аграрних наук України

Перелік сільськогосподарських бібліотек аграрних вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України

Список сільськогосподарських бібліотек вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України

сайт создан компанией web студия