Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

КОВАЛЕНКО Наталія Петрівна

(12.09.1970)

доктор історичних наук (2016)
старший науковий співробітник:
екологія (2005), історія науки й техніки (2015)
головний науковий співробітник
сектору наукознавства
Інституту історії аграрної науки, освіти
та техніки ННСГБ НААН

Закінчила економічний факультет Українського державного аграрного університету (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України) (1993).

Працювала на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету Національного аграрного університету (нині НУБіП України), (1987–1997), старшим науковим співробітником лабораторії сівозмін та відділу економіки Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (1997–2011), провідним науковим співробітником сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН (2011–2015).

Упродовж 1998–2001 рр. навчалась у аспірантурі Українського науково-дослідного інституту землеробства УААН (нині ННЦ «Інститут землеробства НААН»). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічна оптимізація спеціалізованих сівозмін Лісостепу України» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Упродовж 2012–2015 рр. навчалась у докторантурі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Сівозміни у землеробстві України: еволюція теорії, методології та практики другої половини ХІХ – початку ХХІ століть» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

З грудня 2015 р. – завідувач сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

З 2016 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

З З 2016 р. – член редакційних колегій: міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика», видання «Бюлетень ННСГБ НААН», журналу «Вісник аграрної історії».

Встановила продуктивність, економічну та енергетичну ефективність екологічно збалансованих агрофітоценозів і оптимальну структуру посівних площ для різних ґрунтово-кліматичних умов України, побудувала економіко-математичні моделі лінійного програмування, регресійні показникові моделі, розробила комп’ютерну програму з багатокритеріальної оптимізації сівозмін. Їх застосування дало можливість розкрити резерви для отримання додаткової екологічно чистої продукції за умови раціонального використання агроландшафтів. Визначила оптимальне насичення, співвідношення та розміщення сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах біологічно-інтенсивного землеробства Степу, Лісостепу і Полісся України, розробила бальне оцінювання ефективності попередників та періодів повернення сільськогосподарських культур, встановила оптимальну взаємодію чинників ефективності для оптимізації агроекосистем нашої держави.

Зараз наукову діяльність спрямовано на концептуальне встановлення чинників зародження теоретико-методологічних та практичних основ землеробства на теренах України. Визначення у контексті світового розвитку аграрної науки й техніки методом історико-наукового аналізу із залученням маловідомих архівних матеріалів внеску науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів і з’ясування науково-практичної спадщини українських вчених та практиків-аграріїв у становлення і удосконалення науково-організаційних основ землеробства в Україні.

Автор та співавтор понад 230 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, 3 брошури, 6 збірників документів і матеріалів, 3 методичні рекомендації та більше 200 наукових праць, опублікованих у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях. Наукові публікації присвячені вирішенню проблемних аспектів екологічного землеробства, агроекологічних основ сівозмін та оптимізації структури посівних площ, ефективного вирощування сільськогосподарських культур в Україні. Приділено значну увагу історії еволюції теорії, методології та практики, сучасному стану і перспективам розвитку світового та вітчизняного землеробства.

Нагороджена Почесними грамотами дирекції ННЦ «Інститут землеробства НААН» і профспілкового комітету, Грамотою Верховної Ради України (2015), цінним подарунком Верховної Ради України (2015) та ін.

 

<<Назад

сайт создан компанией web студия